Høst kurs i sjamanisme

Høst kurs i sjamanisme - Autumn Course in Shamanism


Place:

Trondheim, NorwayDate/time:

Oktober: d. 14. og 15. kl.10.00-18.00
Høst kurs i Sjamanisme     -    Oct .2023


(English further down)


Velkommen til høst kurs i Sjamanisme

Sjamanisme er en livspraksis, et eldgammelt håndverk som våre forfedre i Norden har praktisert i tusenvis av år tilbake i tid og som i dag finner veien tilbake til vårt moderne samfunn. Vi er alle en del av kosmos, Jorden og alt liv her. Når vi forbinner oss til våre åndelige og sjelelige røtter og åpner opp for for denne kontakten gjennom oss selv, kan vi skape dyp healing, transformasjon av våre egne og andres liv.


På kurset skal vi gjennom vår egen kontakt med naturen og åndefellene fordype oss i det gamle sjamanistiske håndverket. Vi skal følge syklussen i naturen på denne tiden av året, der energien trekker seg nedover og innover i jorden, og hvor det er tid for å gi slipp. Når vi jobber i pakt med naturens gang vil vi oppleve større harmoni i hverdagen vår og vi vil også finne både hjelp og veiledning for vår egen indre prosessor. I løpet av samlingene skal vi jobbe med trommereiser, seremonier, ritualer, arbeid i naturen, varseltagning og mye mer.


Kurset vil gi deg mulighet til å fordype dig i din egen prosess, og det som er viktig i livet dit her å nå. Den vil styrke kontakten med dine egne guider og hjelpere og hjelpe deg til å utvikle både din praksis og deg selv. Det vil hjelpe deg til å lytte dypere til deg selv, og lære deg å lytte til å vise respekt og kjærlighet for alt annet liv, vi er en del av her på Moder Jord.
Sirkelen er et hellig rom, der vi støtter og styrker hverandres prosess og lytter til hver enkeltes visdom. På denne måten kan vi sammen skape et kraftfullt rom der vi kan lærer av hverandre, og utvikle oss enkeltvis og i fellesskap.
Kurset er ikke et nybegynner kurs, så det er fint om du har noe erfaring fra før og kjenner til det rituelle arbeide med trommereise. Har du gått på introkurs tidligere kan dette kurs være en fin fortsettelse i din praksis. Har du spørgsmål om dette så send meg gjerne en mail.Kurset undervises på norsk og engelsk.DATO:
Oktober: d. 14. og 15. kl.10.00-18.00PRIS OG PÅMELDING:
Ved påmelding send meg gjerne en mail.
Pris 2700 Depositumet er 1000,- (Vær oppmerksom på at du bare har plass etter du har innbetalt depositumet.) Påmelding er bindende og depositum retuneres ikke.
Resternede beløp på 1700,- NOK innbetales senest 14. dage før kursstart. Full beløb retuneres ikke ved frafall 14 dage før kurs.STED:
Trolla, Gogstadbakken 10 ret uten for Trondheim. (Bus nr. 21 går fra Trondheim sentrum til Grongstadbakken) Har du ikke bil og trenger hjelp til å komme utover, så send meg en melding.MEDBRING:
-Notesbok og penn.
-Rasle/ rangle.
-Tøy til vejret da vi også skal jobbe ute.
-Liggeunderlag/yogamatte.
-Noe å dekke øynene dine med ved trommerejse.
-Tromme hvis du har (ikke nødvendig for å delta på kurset.)
-Matpakke til lunch lørdag og søndag.
Der serveres te, kaffe og snack i pausen.


Mere info her:

https://www.facebook.com/events/1450875038979037/1451659662233908?active_tab=aboutHar du spørsmål om kurset ta bare kontakt til meg via mail eller facebook.
Ser frem til å møte deg og sitte sammen i sirkelen i gode energierHjertelig velkommen! 

******************************

 


Welcome to the autumn course in shamanism!


Shamanism is a life practice, an ancient craft that our ancestors in the Nordics have practiced for thousands of years back in time and which today finds its way back into our modern society. We are all part of the cosmos, the Earth, and all life here. When we connect to our soul's roots and open up to this contact through ourselves, we can create deep healing and transformation of our own and other people's lives.


On the course, through our own contact with nature and the spirit helpers, we will immerse ourselves in the old shamanistic craft. We will follow the cycle in nature at this time of year, where the energy draws downwards and inwards into the earth, and where it is time to let go. When we work in harmony with the rhythm of nature, we will experience greater harmony in our everyday life and we will also find both help and guidance for our own life.

During the gatherings, we will work with drum journeys, ceremonies, rituals, work in nature, taking notices, and much more.


The course will give you the opportunity to immerse yourself in your own process, and what is important in your life here and now. It will strengthen the contact with your own guides and helpers and help you to develop your shamanic practice. It will help you to listen more deeply to yourself, and teach you to listen to the land.

The circle is a sacred space, where we support and strengthen each other's process and listen to each individual's wisdom. In this way, we can create a powerful space together where we can learn from each other, and the wisdom from the spirit world.


The course is not a beginner's course, so it is good if you have some previous experience and know how to drum journey. If you have taken an intro course before, this course can be a good continuation of your practice. If you have any questions about this, please send me an email.The course will be taught in Norwegian and English.
DATE:

14. and 15. October from 10.00-18.00
PRICE AND REGISTRATION:

When registering, please send me an email.

Price 2,700 The deposit is NOK 1,000 (Please note that you only have a place after you have paid the deposit.)

Registration is binding and the deposit is non-refundable. The remaining amount of NOK 1,700 must be paid no later than 14 days before the start of the course. The full amount is not refunded in case of withdrawal 14 days before the course.
PLACE:

Trolla, Gogstadbakken 10 right outside Trondheim. (Bus no. 21 goes from Trondheim center to Grongstadbakken) If you don't have a car and need help getting there, send me a message.
WHAT TO BRING:

-Notebook and pen.

-Rattle/ rattle.

-Clothes for the weather as we will also be working outside.

- Sleeping pad/yoga mat.

-Something to cover your eyes with when drumming.

-Drum if you have (not necessary to participate in the course.)

- Packed lunch for Saturday and Sunday.

Tea, coffee and snacks are served during the break.

More info here:

https://www.facebook.com/events/1450875038979037/1451659662233908?active_tab=about


If you have any questions about the course, just contact me via email or Facebook.

Looking forward to meeting you and sitting together in the circle.Welcome!