Nordisk og Samisk Urkraft

Nordisk og Samisk Urkraft


PLACE:

Norsk Taiji Senter, Kirkegt 1-3, 0153 Oslo, Norway


DATE & TIME:

24. August KL. 10.00 - 18.00
25.August KL. 10.00 - 18.00


Nordisk og Samisk Urkraft 24.-25. August 2024


(English further down)
Sjamanisme er en livspraksis, et eldgammelt magisk håndverk som våre forfedre her i Norden har praktisert i tusenvis av år tilbake i tid, og som i dag finner veien tilbake til vårt moderne samfunn.

Vi ønsker deg velkommen til dette sterke kurs som dykker ned i våre gamle åndelige nordiske og samiske røtter. Kurset vil gi deg muligheten til å lære mer om de nordiske og samiske sjamanistiske tradisjoner.
Gjennom rituelt og seremonielt arbeid får du hjelp til å åpne opp for din indre urkraft, slik at du kan heale opp traumer og blokkeringer som hindrer deg fra å leve det livet du ønsker eller drømmer om.
Du vil få hjelp til å forbinde deg med kraftdyr og hjelpere i åndeverdenen og styrke deg til å lytte til din sjels dype visdom og kraft.
Vi vil fokusere på arbeid i det Hellige rom, med tillit og etikk i arbeidet.

Kurset vil også styrke din egen sjamanistiske praksis og vil kunne gi deg mer glede og balanse i hverdagen.
Kurset er for deg som har litt eller ingen erfaring med å jobbe sjamanistisk, men kurset kan også være for deg som ønsker å gå dypere for å skape et bedre fundament i egen praksis.

I sirkelen lytter vi til hverandre og lærer av hver enkelt sin visdom og erfaringer i samarbeid med åndeverdenen.

Kurset blir holdt og undervist av, noaidi Beathe Johansen og
sjamanistisk utøver Amalia Fonfara, som begge har mange års erfaring med det sjamanistiske arbeid.

Undervisning på norsk med mulighet for engelsk oversettelse.DATO FOR KURS:
Lørdag og søndag, 24. og 25. August kl. 10.00 - 18.00, begge dager. Vennligst møt opp i god tid før kursstart.PRIS OG PÅMELDING:
Ved påmelding send oss gjerne en mail til: beathjoh@online.no

Pris for hele helgen er 3000,- NOK. Depositumet er 1200,- (Vær oppmerksom på at du bare har kursplass etter å ha innbetalt depositumet.) Påmelding er bindende og depositum refunderes ikke.
Resterende beløp på 1.800, - NOK innbetales senest 14 dager før kursstart.
Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart, refunderes ikke kursavgiften.

Du kan innbetale til konto nr: 86016340946. Vipps: 40747723 eller du kan be om faktura.KURSSTED:
Norsk Taiji Senter, Kirkegt 1-3, 0153 Oslo, NorwayLINK TIL FB EVENT:

Nordisk og samisk UrkraftkursTA MED DEG:
-Notatbok og penn.
-Liggeunderlag/yogamatte og teppe.
-Noe å dekke øynene dine med ved Trommereisene
-Rasle.
-Tromme hvis du har (ikke nødvendig for å delta på kurset.)
-Matpakke til lunsj lørdag og søndag.

Det vil bli servert te, kaffe og snacks i pausene.
Det er ikke mye plass til å kunne oppbevare mat i kjøleskap, i lokalet.

Det finnes en bra spiseplass & kaffeplass «Det Grønne Kjøkken», like rundt hjørnet fra kurslokalet – kun åpent der lørdag kl 1000 - 1800.
De serverer glutenfritt, vegansk og allergivennlige alternativer.

Ha på deg behagelige klær, deler av kurset vil vi være ute å holde seremoni, blant annet.KORT OM KURSHOLDERNE:

Beathe Johansen er født og delvis vokst opp i Tromsø, bodd noen år på vestlandet i sin barndom, men hun valgte å flytte tilbake til Tromsø, og sine samiske røtter som 19 åring. Kom til Oslo i 2006.
Hun har gått i sjamanistisk lære hos Noaidi Eirik Myrhaug, Livstreet Studio i Oslo, kurs 1 - 10 over flere år. Hun har også tatt en del fordypningskurs innen sjamanisme hos «Tilbake til Urkraften» med Tom og Von Engelbrecht.
Det at hun tok tak i sjamanismen, var blant annet hennes egen nysgjerrighet på hvor hun egentlig kom fra. De sterke kreftene som hun er bærer av, begynte virkelig å presse seg frem og viste henne vei.
Hun skjønte i tidlig alder at det var noen spesielt som fulgte med henne, men måtte finne mye ut av sin Ur-arv alene.
Med god åndelig kontakt med hennes egen farfar, som også var bærer av sterke evner, som praktiserte den gamle sjamanismen i sin tid, og hennes egen læring gjennom andre sterke læremestre, tok hun til slutt valget om å stå helt frem med sin samiske bakgrunn, og som kvinnelig Noaidi, ordet betyr samisk sjaman. De siste 5 årene har hun praktisert ut sin arv, med å holde Trommereiser, og har klientbehandling innen sjamanisme & healing.
Hun sitter som styreleder på 3. året for et spirituelt & offentlig godkjent Trossamfunn, Kosmologisk Livstro.
Samisk sjamanisme er hennes livskall. Gjennom elementene og Naturen vil vi finne kontakten med oss selv igjen.

Les mer om henne på facebook; sjamanhealer Beathe JohansenAmalia Fonfara har nordiske røtter, er født på Grønland og opvokset i Danmark. Hun har bodd i Norge siden 2010. Hun er utdannet MA billedkunstner og jobber som kunstner og sjamanistisk utøver i Trondheim.
Siden 2010 har hun fordypet seg i de sjamanistiske håndværks traditioner og har lært av blant annet Livstreet Studio i Oslo, og Scandinavian Center of Shamanic Studies og hos Inuit.
Å reise tilbake til sit fødeland har vært en viktig del av hennes sjamanistiske reise, hvor hun også har blitt forbunnet med en gammel slektslinje av inuitt angakok fra østkysten i Kalaallit Nunaat. Gjennom sitt nordiske opphav har hun søkt tilbake til de gamle nordiske magiske trolldoms tradisjoner, som hun har jobbet med båte gjennom sin kunstpraksis og som sjamanistisk utvøer.
Både som kunstner og i sjamanismen, er hennes ønske å levendegjøre og bevisstgjøre forbindelsen i oss selv og til alt liv vi er omgitt av. Gjennom det sjamanistiske arbeidet i samarbeid med Moder Jord og åndeverden, kan vi heale opp traumer og sår vi bærer på, samt finne kraft og innsikt i livene våre. Alt er levende, og alt liv er forbundet!

Mer informasjon her:

Facebook Amalia Fonfara

Instagram Amalia Fonfara
Har du spørsmål om kurset så ta kontakt med oss via mail eller facebook.
Vi ser frem til å møte deg og sitte sammen i sirkelen i gode energierVi ønsker deg hjertelig velkommen på kurs!Varme hilsener
Beathe Meyer Johansen og Amalia Fonfara.

********************************


Nordisk og Samisk Urkraft 24.-25. August 2024.


Shamanism is a life practice, an ancient magical craft that our ancestors here in the Nordics have practiced for thousands of years back in time, and which today finds its way back into our modern society.

We welcome you to this powerful course that delves into our ancient spiritual Nordic and Sami traditions. The course will give you the opportunity to learn more about the Nordic and Sami shamanic craft and traditions. Through ritual and ceremonial work, you will learn to open up to your inner sourse of power. You will be helped to connect with power animals and helpers in the spirit world, so you can heal traumas and blockages that prevent you from living your life more fully.

We will focus on how to work in a circle and sacred space, how to build trust, and work from clear ethical bounderies. The course will strengthen your own shamanic practice, and helping you to more joy and balance in your everyday life.

In the circle we will listen to each other and learn from each wisdom and experiences in community with the Spirit world.


The course is open to all. So if you are a beginner it can work for you as a fundament in your basic traning, and if you are more experienced you will be guided to go deeper in your own practice.

The course is held and taught by, noaidi Beathe Johansen and shamanic practitioner Amalia Fonfara, both of whom have many years of experience with shamanistic work.COURSE DATE:

Saturday and Sunday, 24th and 25th of August at 10.00 - 18.00, both days.

Please arrive well in advance of the start of the course.PRICE AND REGISTRATION:

When registering, please send us an email to: beathjoh@online.no


Price for the whole weekend is NOK 3,000.

The deposit is SEK 1,200 (Please note that you only have a course place after paying the deposit.)

Deposit is binding and the is not refunded. The remaining amount of NOK 1,800 must be paid no later than 3 weeks before the start of the course.

In case of cancellation later than 3 weeks before the start of the course, the course fee will not be refunded.


You can pay into account no: 86016340946. Vipps: 40747723 or you can request an invoice.


COURSE LOCATION:

Norwegian Taiji Center, Kirkegt 1-3, 0153 Oslo, Norway


LINK TO FB EVENT:

Nordic and Sami Urkraft


BRING:

- Notebook and pen.

- Sleeping mat/yoga mat and blanket.

-Something to cover your eyes with at Trommereisene

-Rattle.

-Drum if you have (not necessary to participate in the course.)

-Packed lunch for Saturday and Sunday.


Tea, coffee and snacks will be served during the breaks.

There is not much space to be able to store food in a refrigerator in the room. There is a good dining area & coffee place "Det Grønne Kjøkken", just around the corner from the course room - only open there on Saturdays from 1000 - 1800. They serve gluten-free, vegan and allergy-friendly options.


Wear comfortable clothes, for parts of the course we will be outside holding a ceremony, among other things.BRIEF ABOUT THE COURSE TEACHERS:

Beathe Johansen was born and partly grew up in Tromsø, lived for a few years in the west country in her childhood, but she chose to move back to Tromsø, and her Sami roots as a 19-year-old. Came to Oslo in 2006.She has studied shamanism with Noaidi Eirik Myrhaug, Livstreet Studio in Oslo, courses 1 - 10 over several years. She has also taken several advanced courses in shamanism at "Tilback til Urkraften" with Tom and Von Engelbrecht.

The fact that she took hold of shamanism was, among other things, her own curiosity about where she actually came from. The strong powers that she carries really began to push forward and show her the way. She realized at an early age that there was someone special who accompanied her, but had to find out a lot about her Ur-heritage on her own. With good spiritual contact with her own grandfather, who was also the bearer of strong abilities, who practiced the old shamanism in his time, and her own learning through other strong teachers, she finally made the choice to come forward with her Sami background, and as female Noaidi, the word means Sami shaman. For the past 5 years, she has practiced her heritage, holding Drum Journeys, and has client treatment in shamanism & healing.

She is in her 3rd year as chairman of the board for a spiritual & publicly approved faith community, Cosmological Life Faith.

Sami shamanism is her calling in life. Through the elements and Nature, we will find contact with ourselves again.

Read more about her on Facebook; shaman healer Beathe JohansenAmalia Fonfara was born in Greenland and grew up in Denmark. She has nordic roots and has lived in Norway since 2010.

She has an MA in visual art and works as an artist and shamanist practitioner based in Trondheim.

Since 2010, she has immersed herself in the shamanistic craft traditions and has learned from, among others, Livstreet Studio in Oslo, and the Scandinavian Center of Shamanic Studies and Inuit.

Returning to her birthland has been an important part of her shamanic journey. Here she has also connected with an ancient lineage of Inuit angakok from the East Coast in Kalaallit Nunaat. Through her Nordic roots, she has sought to return to the old Nordic traditions of magical craft, which she has worked with through her artistic practice and as a shamanic practitioner.

Both as an artist and in her shamanic practice, her wish is to enliven and make conscious the connection within ourselves and to all life we ​​are surrounded by.

Through the deep naturebased spiritual traditions we can work in collaboration with Mother Earth and the Spirit world, and heal traumas and wounds we carry, as well as find strength and insight into our lives. Everything is alive, and all life is connected!

More information here: Facebook Amalia FonfaraIf you have any questions about the course, please contact us via email or Facebook.


We look forward to meeting you and sitting together in the circle of good energies!We warmly welcome you to the course!